Hurtig tilbudsgivning

Markedets bedste serviceaftale

Løsningsorienteret rådgivning

30 års erfaring

Komplette faldsikringsløsninger

Faldsikring af fladt tag

Tage op til 15 graders hældning

Faldsikring på fladt tag defineres som tagarbejde på kanten af tage med en hældning på mindre end 15 grader. Medarbejdere, der arbejder og færdes på tage med en hældning under 15 grader, skal sikres mod nedstyrt, hvis der er mere end 3,5 meter fra tagkanten til underlaget. Underlaget kan eksempelvis være det omkringliggende terræn eller et andet underlag såsom et fladt tag på en lav bygning.

Højden for sikkerhedsforanstaltninger ved tagets kant kan øges til 5 meter, hvis tagarbejdet gennemføres på skridsikkert underlag og under gode vind- og vejrforhold. Der skal forefindes faldsikring ved tagets kant, uanset højden, hvis der er særlig risiko for at falde eller særlig risiko for at komme til skade ved nedstyrt – og det er i sidste ende arbejdsgiverens ansvar at sørge for den bedste sikkerhed – og dermed det bedste faldsikringsudstyr til opgaven.

Sikring mod nedstyrt

Risikoen for nedstyrt ved kanten af taget skal forebygges gennem effektive, kollektive sikkerhedsforanstaltninger såsom rækværk eller stillads.

I situationer, hvor det ikke er nødvendigt at arbejde eller færdes nærmere end 2 meter fra tagkanten, er det tilstrækkeligt at opsætte en tydelig og permanent barriere mindst 2 meter fra tagkanten.

Ved kortvarigt arbejde kan individuelle faldsikringssystemer anvendes i stedet for kollektive sikringsforanstaltninger. Det indebærer, at arbejdsopgaven kan gennemføres på ca. 4 mandetimer.

Måling af højden

Højden på 3,5 og 5 meter måles fra den øverste del af tagkanten og ned til underlaget. Hvis der er niveauforskelle på underlaget, måles højden på det sted, hvor der er størst afstand mellem tagkanten og underlaget.

Hvis det underlag, som den ansatte kan falde ned på, hælder, er der risiko for, at faldet kan fortsætte til et lavere niveau. Højde skal derfor måles fra den øverste tagkant og ned til det laveste underlag, som den ansatte kan falde ned på.

Hos Faldsikring.nu har vi et stort udvalg af faldsikringsudstyr til mange forskellige situationer og arbejdsopgaver. Vi har bl.a. rail- og wire-sikringssystemer, ankerpunkter, PPE, rækværk og meget mere, som kan bruges i tilfælde af arbejde på tage.

Særlig fare for nedstyrtning eller tilskadekomst

Hvis arbejdet indebærer en særlig risiko for nedstyrt, eksempelvis grundet glat underlag, hård vind, dårligt udsyn, brug af maskiner eller opmærksomhedskrævende arbejde i nærheden af nedstyrtningsstedet, skal der træffes sikkerhedsforanstaltninger uanset faldhøjden med det rette faldsikringsudstyr.

Det samme gælder, hvis der er en øget risiko for tilskadekomst, eksempelvis fordi medarbejdere kan falde ned på stablede materialer, skarpe kanter, armeringsjern, trapper eller kælderskakte, eller hvis de kan falde gennem overfladen.

Kravet om, at der, uafhængigt af faldhøjden, skal være tilvejebragt faldsikring i situationer, hvor der er særlig risiko for nedstyrt eller særlig risiko for tilskadekomst, gælder under alle omstændigheder og for alle arbejdsprocesser på tage.

Er du i tvivl om valg af sikkerhedsudstyr?

Har du besluttet dig, eller vil du gerne høre mere om vores produkter? Send os en besked eller ring os op – så kommer vi gerne med et uforpligtende tilbud på dit projekt.

1.2. Arbejde på steder med løft og sænkning af materialer og ved indhak i tage med en hældning på mindre end 15 grader

Punkter langs kanten af taget, hvor materialer m.m. kan løftes eller sænkes, skal f.eks. være forsynet med rækværk, hvis den lodrette afstand fra tagkant til terræn på det pågældende punkt er større end 2 meter. Det samme gælder for affaldsrør.

Et tilsvarende faldsikringssystem skal forefindes for tagindhak, hvis afstanden til jorden er mere end 2 meter. Hvis arbejdet på taget kan udføres på en sådan måde, at det ikke er nødvendigt at komme tættere end 2 meter på indhakket i taget, kan faldsikring laves med afspærring mindst 2 meter fra kærvet.

Løfte- og sænkepunkter, arealer omkring rør til bortskaffelse af affald og indhak i taget skal sikres mod nedstyrtning uanset afstanden til jordoverfladen, hvis der er særlig risiko for fald eller særlig risiko for tilskadekomst ved fald.

1.3. Arbejde ved huller i tagoverfladen på tage med en hældning på under 15 grader

Medarbejderne, der arbejder og færdes på tage, skal sikres mod nedfald i bygningen gennem åbninger og huller – eksempelvis huller til ovenlys. Dette skal ske ved hjælp af effektive, kollektive sikkerhedsforanstaltninger såsom rækværk eller overdækninger. Det kan også være nødvendigt at anvende sikkerhedsnet.

Huller fra omkring 30 x 30 cm betragtes som en faldfare for personer. Mindre huller, som ellers udgør en sikkerhedsrisiko, skal ligeledes sikres – eksempelvis med overdækning.

Hvis arbejdet på taget kan udføres på en sådan måde, at det ikke er nødvendigt at komme tættere end 2 meter på huller i tagoverfladen, kan faldsikring laves med afspærring mindst 2 meter fra hullerne.

Sikkerhedsforanstaltningerne skal etableres uanset faldhøjden.

1.4. Arbejde på ikke bæredygtige overflader på tage med en hældning på under 15 grader

Medarbejderne, der arbejder på tage og færdes der – for eksempel ved montering af et ikke-bæredygtigt underlag – skal sikres mod at falde ned i bygningen. Dette skal ske ved hjælp af effektive, kollektive sikkerhedsforanstaltninger såsom rækværk, barrierer eller overdækninger. Det er vigtigt at være opmærksom på underlagets holdbarhed og følge leverandørens anvisninger for underlag fremstillet af f.eks. glas og PVC. Ved renovering og reparation skal man være særligt opmærksom på tagets alder og tilstand, da de mangeårige påvirkninger fra vind og vejr kan have ødelagt materialernes bæredygtighed. Sikkerhedsforanstaltningerne skal etableres uanset faldhøjden.

1.5. Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på tage med en hældning på under 15 grader

Det er ofte nødvendigt at kombinere flere kollektive sikkerhedsforanstaltninger for effektivt at beskytte medarbejderne mod nedstyrt og gennemstyrt. Kollektive sikkerhedsforanstaltninger som rækværk, stilladser, afspærringer, skiltning, overdækninger og sikkerhedsnet har forrang frem for individuelle sikringsforanstaltninger, men i visse situationer kan det være nødvendigt at supplere de kollektive sikkerhedsforanstaltninger med egnede individuelle faldsikringsanordninger.

Sikkerhedsforanstaltninger skal vælges under hensyntagen til arbejdets art, den højde, arbejdet udføres i, og de forhold, arbejdet udføres under.

Samtidig skal sikkerhedsforanstaltningerne udvælges på en sådan måde, at risikoen ved deres fastgørelse og fjernelse er mindre end den fare, de skal afværge.

Sikkerhedsforanstaltningerne skal være etablerede, inden medarbejderne begynder at arbejde på taget.

Sikkerhedsforanstaltninger skal anbringes og anvendes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Nedhængte lofter, tagmembraner og andre byggematerialer, der menes at kunne forhindre arbejdere i at falde igennem, skal være behørigt dokumenteret og monteret i henhold til leverandørens anvisninger.

Medarbejderne skal være tilstrækkeligt uddannede og instruerede, således at de kan anvende sikkerhedsforanstaltningerne korrekt.

Medarbejderne, der skal opstille stilladser med en højde på over 3 meter, skal have gennemført lovpligtig stilladsuddannelse.

Rækværk

Rækværk, der anvendes ved tagets kant – uanset om der er tale om systemrækværk eller rækværk på stedet – skal være tilstrækkeligt høje, have den nødvendige styrke og være professionelt udformede, således at de effektivt kan forhindre en person i at falde ned. Både systemrækværk og rækværk opsat på stedet skal opfylde kravene i EN/DS standard 13374 for midlertidige rækværk eller som minimum have et tilsvarende sikkerhedsniveau. Klasse A systemrækværk, fremstillet efter EN/DS standard 13374, er ifølge standarden i de fleste tilfælde velegnede som faldsikring til tage med en hældning på op til 10 grader, mens klasse B systemskærme i de fleste tilfælde er velegnede som faldbeskyttelse af tage med en hældning på op til 15 grader. Et klasse A gelænder skal ifølge standarden have et 1 meter højt gelænder, en 0,5 meter høj knæliste og en 15 cm høj fodliste. Åbningerne mellem hånd, knæ og fodliste må ikke overstige 47 cm. En klasse B-skillevæg skal ligesom et klasse A-rækværk have mindst en hånd-, knæ- og fodliste, men åbningerne i en klasse B-skillevæg må ikke overstige 25 cm.

Figur 1.5.1 – Rækværk/skærm placeret som sikring på tagkant.

Murkroner og sternkanter

Murkroner og sternkanter m.v. kan kun tjene som faldsikring, hvis de i højde, styrke og udformning som minimum svarer til et rækværk. Det betyder blandt andet, at de skal være mindst 1 meter høje.

Stillads

Ved stillads, der anvendes ved tagkant, må stilladsdækket højst være 0,5 meter under tagkantens øverste del. Stilladset skal effektivt og sikkert beskytte mod nedstyrtningsfare. Det betyder blandt andet, at stilladset skal have et sikkert rækværk, der er højt nok både til at beskytte mod fald fra tagfladen samt ved adgangspunktet mellem tag og stillads. Selve stilladset skal opfylde sikkerhedsniveauet i EN/DS standarder for facadestilladser og midlertidige konstruktioner til bygninger (stilladser) eller tilsvarende. Stilladset skal opstilles på en sådan måde, at risikoen for skader ved fald fra taget ned på stilladset holdes så lav som muligt. Det betyder, at stilladsdækket som regel skal lægges således, at det ender i kanten af tag eller facade, og der ikke er fremspringende stilladsdele, som medarbejderne kan skade sig på. Taghældning mellem 10 og 15 grader Ved taghældninger mellem 10 og 15 grader kan det være nødvendigt at opgradere stilladsets standardrækværk, så åbningerne mellem hånd-, knæ- og fodlister ikke er større end 25 cm, hvilket svarer til klasse B privatlivsskærme iht. EN/ DS standard 13374. Dette kan f.eks. opnås ved at montere en ekstra knæliste.

Figur 1.5.2 – Stillads med rækværk/skærm opstillet som sikring ved tagkant.

Afspærring

Afspærringer kan bestå af træbukke, kegler eller andre stabile stænger, der er sikret mod at vælte og sikret med brædder, lameller, plastkæder m.v.

Afspærringer placeres mindst 2 meter fra stedet, hvor der er risiko for fald. Medarbejderne må ikke arbejde eller færdes uden for afspærringen.

Plasttape og blystrimler er ikke tilstrækkeligt holdbare og kan derfor ikke bruges som barriere.

Figur 1.5.3 – Tydelig og holdbar afspærring placeret to meter fra tagkant.

Overdækning

Overdækning af huller i tagfladen skal være udført i materialer, der er stærke nok til at modstå de belastninger, som disse kan blive udsat for.

Betræk skal sikres mod skrid og må ikke være glatte, hvis medarbejdere skal færdes på dem.

Sikkerhedsnet

Sikkerhedsnet – som ikke beskytter mod fald, men kun afbøder et fald – kan bruges til at yde beskyttelse i situationer, hvor sikrere metoder ikke er mulige.

Sikkerhedsnet skal monteres så tæt som muligt under det område, der skal sikres, og fylde hele mellemrummet.

Sikkerhedsnet skal monteres på en sådan måde, at en person, der falder i nettet, ikke kan ramme bygningsdele m.v.

Individuelt faldsikringsudstyr

Individuel faldsikring kan anvendes som den eneste sikkerhedsforanstaltning, når der er tale om kortvarigt arbejde, og når udstyret anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der er tale om kortvarigt arbejde, når en arbejdsopgave tager omkring 4 mandetimer.

Vurderingen af, hvorvidt arbejdet er kortvarigt og kan realiseres med faldsikringsanordninger afhænger af, hvor længe den individuelle og naturrelaterede arbejdsopgave varer. Det betyder, at faldsikring kan bruges til flere forskellige arbejdsopgaver på en stor byggeplads, men ikke at man kan opdele en naturligt sammenhængende arbejdsopgave i små individuelle arbejdsprocesser.

Individuelle faldsikringsanordninger må kun anvendes til arbejdsopgaver, hvortil de er egnede. Medarbejderne skal trænes og instrueres i håndteringen af ​​faldsikringsanlæggene, før disse kan tages i brug. Hvor det er muligt, bør faldhindrende udstyr anvendes fremfor faldstoppende udstyr.

Faldsikringsanordninger, som er faldstoppende, skal omfatte en falddæmper. Samtidig skal fastgørelsespunktet kunne optage en trækkraft på 12 kN (svarer til ca. 1.200 kg).

Ved brug af faldstoppende udstyr skal der udarbejdes en plan for redning efter et fald, der omfatter brug af redningsudstyr, idet der hurtigt kan opstå skader, når en person hænger.

1.6. Rækværk, der konstrueres på byggepladsen

Rækværk, som er fremstillet på byggepladsen, skal opstilles efter EN/DS 13374 standard for midlertidige rækværk eller skal som minimum opføres på et tilsvarende sikkerhedsniveau.

Træ, der anvendes til formålet, skal være af god handelskvalitet og fri for store, sammenhængende knaster eller andre elementer, der kan påvirke træets styrke. Det betyder ifølge standarden, at du skal bruge mindst klasse C16 træ.

Taghældning på op til 10 grader

Et Klasse A-rækværk – hvor åbningerne mellem hånd-, knæ- og fodlister ikke er større end 47 cm – er i de fleste tilfælde tilstrækkelig beskyttelse mod fald fra tage med en hældning på op til 10 grader.

Et rækværk med en scepterafstand på højst 2,25 meter kan bygges under følgende forhold – som et alternativ til standardens krav til beregning eller test med statisk belastning:

Rækværket skal kunne modstå en person, der læner sig op ad eller falder ned i det, og yde støtte, når en person går langs rækværket. Sceptrene skal modstå en punktbelastning på 1,25 kN (svarer til ca. 125 kg) ved håndlistens fastgørelsespunkt uden at bevæge sig mere end 25 mm fra den oprindelige position. Håndlister og knælister skal være mindst 32 x 125 mm paneler, og fodpaneler skal være 32 x 150 mm paneler. Håndlisten vil være i 1 meters højde, knælisten i 0,5 meters højde og fodlisten skal slutte tæt på jorden.

Taghældning på mellem 10 og 15 grader

En klasse B privatlivsskærm med en højde på mindst 1 meter – hvor åbningerne mellem hånd, knæ og løbebrætter ikke er større end 25 cm – er i de fleste tilfælde tilstrækkelig beskyttelse mod fald fra tage med en hældning på op til 15 grader. Kravet om, at åbningerne i privatlivsskærmen ikke må være større end 25 cm, kan f.eks. opnås ved at dække rækværket med en plade, ved at fastgøre to knæskinner eller bredere brædder end hånd-, knæ- eller fodskinner. Ud over de krav, der gælder for et Klasse A-rækværk, skal privatskærmen effektivt kunne forhindre, at en person glider eller falder ned fra tagfladen.

Rækværk på tage med en hældning på mellem 10 og 15 grader skal kunne optage dynamiske belastninger og stadig kunne beskytte mod fald. Dette kan verificeres ved at svinge en kuglesæk under påvirkning af tyngdekraften i et kontrolleret fald fra en højde på 2,25 meter, så den rammer skærmen som følger:

En energi på 1.100 J tilføres sceptret ved den lavest mulige position og 500 J i toppen af ​​sceptret. Midt mellem sceptrene rammes skærmen med 1.100 J i bunden og 500 J i toppen.

Indtrængningsfri faldsikring på flade tage

Faldsikring uden at trænge gennem taget? Det er vores speciale. Vi har designet modbeskyttende faldsikringssystemer specielt til flade tage, som også nemt kan integreres i et grønt tagsystem. Det vil forkæle tagfladen og ser godt ud. Der kan også installeres komplette horisontale redningssystemer, hvor bygningens æstetik forbliver upåvirket.

Et sandt højdepunkt er vores gennemtrængningsfrie løsninger til bitumen- og stofforstærkede membrantage. Ankerpunkter og andre produkter med tilføjelsen > OnTop®

Salg

Jesper Skougaard Newell
Salgsansvarlig og projektkoordinator

Service

Thomas Lund
Serviceansvarlig

Rådgivning

Morten Grønfeldt
Rådgivning